תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר מאתרי האינטרנט של ישראל – אירופה בע"מ ("החברה"), חברה יזמית וקבלנית מהמובילות בארץ ומחלוצות הבנייה בתחום ההתחדשות העירונית המתנהל בכתובת www.israel-europe.co.il   או בכל כתובת אחרת ו\או נוספת, כפי שיתעדכן מעת לעת (כל אחד, יחד עם תוכנו ושירותיו, "אתר").

האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה פרסומית ושיווקית להצגת פרויקטים בתחום הנדל"ן, כמו גם להצגת החברה, חברות קשורות ושותפים עסקיים הקשורים למיזמים שלנו ("תכני האתר").

  1. הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר

כל שימוש באתר ובתכניו, וכן יצירת קשר עם נציגי החברה על-ידי השארת פרטים או באמצעות התכתבות עם נציג, כפוף לתנאי שימוש אלה ("שימוש" או "תנאי השימוש" בהתאמה). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל מבקר באתר ("הגולש" או "אתה").

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווה הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש, וכן למדיניות הפרטיות של האתר (וביחד "התנאים באתר"). אם אינך מסכים לתנאים באתר במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.

החברה עשויה לעדכן את התנאים באתר מעת לעת ותנאי השימוש המעודכנים בכל נקודת זמן יהיו אלו המחייבים, לכן מומלץ לחזור ולעיין בהם בהתאם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לנשים ולגברים.

2. התחייבויות הגולש

החברה רוצה להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות:

התחזות לאדם או גוף כלשהו.

שימוש בתכני האתר, לרבות המודלים, ההדמיות והתכניות המוצגים בו, לצרכים מסחריים, לשם הפצה של תכני האתר, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

הפצת "דואר זבל" או הצפה של שרתי האתר בכל דרך.

הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את האתר.

הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או אשר מתבססים על מודלים, הדמיות, תכניות או כל תוכן אחר שמקורו באתר.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא החזקת מנוי מתאים וקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.

הפצת קישור אל האתר מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתה, לרבות אם לא תעמוד בתנאי השימוש או תעשה שימוש אסור באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים מהאתר בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של האתר ו/או חלקים ממנו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

3. מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה

4. היעדר אחריות למצגים

החברה מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר. למען הסר הספק, כל המידע באתר, לרבות המודלים, ההדמיות והתכניות ("המידע באתר") מוצג לצורך המחשה בלבד ואין בהצגתו משום התחייבות או הבטחה מצד החברה. רק המפורט בהסכמי החברה הרשמיים וחוזי מכר ייחשבו למצגים מחייבים מצד החברה, בהתאם לקבוע בהם.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע באתר ומכל מקום אינה מתחייבת כי מודלים, הדמיות, תכניות וכיו"ב המוצגים באתר (הן ביחס לחזות או לעיצוב של דירות ו/או המבנים והן ביחס לסביבה והפיתוח החיצוני) יהיו דומים או ישקפו את נראות או איכות הפרויקטים במציאות המידע הכלול באתר הינו אינפורמטיבי ותיאורי בלבד. בהתאם לכך, הגולש מודע ומסכים כי כל הסתמכות על מידע כאמור נעשה באחריותו הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתו ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל ו/או השימוש באתר.

מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע באתר.

החברה נוקטת אמצעים מקובלים כדי שהשימוש באתר יהיה בטוח ותקין, אך אף אתר אינטרנטי אינו בטוח לחלוטין ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת או נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר יתאים לדרישותיך או צרכיך.

4. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר, אף אם החברה או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך.

כמו כן, החברה אינה תהיה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע באתר, על ידי מי מהגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו.

5. קניין רוחני

כל המידע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את המידע שבאתר, ו/או לעשות בו או שימוש בניגוד לתנאים באתר, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, תכניו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.

6. כללי

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את המידע באתר וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על השימוש באתר ותנאיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. החברה רשאית להמחות את זכויותיה באתר או בנוגע אליו לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: מרץ, 2022.

4 יחידות אחרונות מפנקות
בלוקשיין הכי חם בעיר